Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio


Rekisterinpitäjä

Mansen siivous- ja kotipalvelu Oy
Y-tunnus: 3399615-8

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava:
Jarkko Pilkottu
sähköposti: info@mansensiivous.fi 

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:


• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn


• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde


• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen


• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpitäminen ja suoramarkkinointi.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.


Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot ovat henkilön nimi ja yhteystiedot, asema yrityksessä, mahdolliset
ilmoittautumiset tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä annetut suostumukset.


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.


Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojatuissa tietojärjestelmissä.


Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.


Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin


Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.Oikeus tietojen poistamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, josa) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;


b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai


c) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, josa) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;


b) käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai


c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Vastustamisoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.Oikeus peruuttaa suostumus


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.


Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen info@mansensiivous.fi